เงินกู้.อัตราดอกเบี้ยเงินเงินกู้ประเภท ฉุกเฉิน
5.50% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินเงินกู้ประเภท สามัญ
5.50% ต่อปี