เงินฝาก.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบัญชี ออมทรัพย์
1.25% จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบัญชี ออมทรัพย์พิเศษ (รามรักษ์)
ไม่เกิน 3 ล้าน 3.00% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
มากกว่า 3 ล้าน ไม่เกิน 5 ล้าน 2.80% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
มากกว่า 5 ล้าน ไม่เกิน 8 ล้าน 2.70% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
มากกว่า 8 ล้าน ไม่เกิน 10 ล้าน 2.60% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
มากกว่า 10 ล้าน ขึ้นไป 2.50% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน