Index.อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์
1.25% จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ออมทรัพย์พิเศษ (รามรักษ์)
ไม่เกิน 3 ล้าน 3.00% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
มากกว่า 3 ล้าน ไม่เกิน 5 ล้าน 2.80% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
มากกว่า 5 ล้าน ไม่เกิน 8 ล้าน 2.70% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
มากกว่า 8 ล้าน ไม่เกิน 10 ล้าน 2.60% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
มากกว่า 10 ล้าน ขึ้นไป 2.50% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
...ดูเพิ่มเติม
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ฉุกเฉิน
5.50% ต่อปี
สามัญ
5.50% ต่อปี
...ดูเพิ่มเติม
ระเบียบข้อบังคับ
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
R-cooperation law 2562.pdf
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 17 รามอินทรา จำกัด ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก พ.ศ. 2558
R-Corpmoney2558.pdf
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 17 รามอินทรา จำกัด ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2552
R-Pension2552.pdf
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 17 รามอินทรา จำกัด ว่าด้วย เงินกู้ฉุกเฉิน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562
R-Emer62.pdf
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 17 รามอินทรา จำกัด ว่าด้วย เงินกู้สามัญ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
R-Norms62.pdf
...ดูเพิ่มเติม
ลิงค์น่าสนใจ