regulation.

.

ระเบียบข้อบังคับ
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
R-cooperation law 2562.pdf
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 17 รามอินทรา จำกัด ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก พ.ศ. 2558
R-Corpmoney2558.pdf
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 17 รามอินทรา จำกัด ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2552
R-Pension2552.pdf
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 17 รามอินทรา จำกัด ว่าด้วย เงินกู้ฉุกเฉิน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562
R-Emer62.pdf
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 17 รามอินทรา จำกัด ว่าด้วย เงินกู้สามัญ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
R-Norms62.pdf
รายละเอียดเงินสงค์เคราะห์ล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2562
R-funeral budget.pdf
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 17 รามอินทรา จำกัด ว่าด้วย การรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2552
R-deposit 2552.pdf
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 17 รามอินทรา จำกัด ว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2560
R-Advances.pdf
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 17 รามอินทรา จำกัด ว่าด้วย ที่ปรึกษาและที่ปรึกษกิติมศักดิ์ พ.ศ. 2560
R-Consultants.pdf
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 17 รามอินทรา จำกัด ว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้ยิมเงิน พ.ศ. 2560
R-OtherCoopLoan.pdf
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 17 รามอินทรา จำกัด ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560
R-OtherCoopDeposit.pdf
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 17 รามอินทรา จำกัด ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2552
R-ShreddingPaper.pdf
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 17 รามอินทรา จำกัด ว่าด้วย เงินกู้ฉุกเฉิน พ.ศ. 2557
R-EmergencyLoan.pdf
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 17 รามอินทรา จำกัด ว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2552
R-NormalLoan.pdf
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 17 รามอินทรา จำกัด ว่าด้วย เงินกู้สามัญ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
R-NormalLoan3.pdf
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 17 รามอินทรา จำกัด ว่าด้วย เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อสวัสดิการจัดซื้ออาวุธปืนของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2556
R-NormalLoanGun.pdf
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 17 รามอินทรา จำกัด ว่าด้วย การลาสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2552
R-OnLeav.pdf
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 17 รามอินทรา จำกัด ว่าด้วย วินัย การสอบสวนและการลงโทษ สำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2552
R-Punish.pdf
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 17 รามอินทรา จำกัด ว่าด้วย อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่นๆ พ.ศ. 2552
R-Responsibility.pdf
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 17 รามอินทรา จำกัด ว่าด้วย การรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557
R-Preserve.pdf